சத்யாக்கிரகம் — காந்தி

‘எவரை நாம் எதிர்க்கிறோமோ அவர்களைப்போலவே ஆகிவிடுவோம் , அவ்வாறு ஆகாமல் எதிர்ப்பதற்குப் பெயரே சத்யாக்கிரகம்’ — காந்தி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *