என்னத்த சொல்ல? டியூஷன் அனுப்பின பெற்றோரை சொல்றதா இல்லை அடித்த ஆசிரியரை சொல்றதா?

என்னத்த சொல்ல? டியூஷன் அனுப்பின பெற்றோரை சொல்றதா இல்லை அடித்த ஆசிரியரை சொல்றதா?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *