யாரோ ஒருவன் என்று எப்படிச் சொல்வேன்

“யாரோ ஒருவன் என்று எப்படிச் சொல்வேன்” – தேவதேவன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *