இயற்கையோடு இணைந்தால் உலகம் முழுதும் அழகு!

இயற்கையோடு இணைந்தால் உலகம் முழுதும் அழகு !
கவலை யாவும் மறந்தால் இந்த வாழ்கை முழுதும் அழகு !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *