கம்பராமாயணம்

கள்ளிருக்கும் மலர்க்கூந்தல் சானகியை மனச்சிறையில் கரந்த காதல் உள்ளிருக்கும் எனக்கருதி உள் புகுந்து தடவியதோ ஒருவன் வாளி

– கம்பராமாயணம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *